Ballina | Lajme | Xhamia shtyllë e shoqërisë

Xhamia shtyllë e shoqërisë

Madhësia e germave: Decrease font Enlarge font
Xhamia shtyllë e shoqërisë

Pas publikimit të tekstit Ka filluar iniciativa për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Miratoc, ndihmo edhe ti!, është hapur një debat dhe janë postuar shumë komente dhe mendime të ndryshme për rëndësinë e ndërtimit të xhamisë. Për presheva.com, z. Reshat Musliu, në detaje ka dërguar një tekst të titulluar: Xhamia shtyllë e shoqërisë.


Në vijim mund ta lexoni:

Është e njohur se njerëzimi çdo herë ka pasur nevojë për faltore apo vend ku do ti luten Zotit. Për këtë çështje flet edhe filozofi grek Plutarku i cili ka thënë: "Mund të gjejmë vende apo qytete pa bedena, pa qytetërim, pa letërsi e teatër, mirëpo asnjëherë nuk u pa ndonjë qytet pa tempuj fetarë e pa njerëz që nuk luten". [1]

Në saje të asaj që dimë për të kaluarën e njerëzit dhe për natyrën njerëzore, mund të përfundojmë se faltoret janë ndërtesat e para publike të gjinisë njerëzore.

Faltoret janë shprehje e besimit të njeriut, në to pasqyrohet shpirti i tij, botëkuptimi i tij ndaj jetës dhe vdekjes. Përfundimisht, kjo kështu duhet të jetë. Besimi është njëri nga përjetimet më të nevojshme dhe më emocionuese të qenies njerëzore.

All-llahu i Lartësuar në Kur'anin Famëlartë në lidhje më rëndësinë dhe rolin e xhamisë thotë: "E drejta e përkujdesjes së xhamive të All-llahut është vetëm e atij që i ka besuar All-llahut dhe ditës së fundit e që e falë namazin, jep zeqatin e nuk i frikësohet askujt pos All-llahut. Të tillët do të jenë të udhëzuarit (në rrugën e drejtë)".[2]

Xhami-Mesxhid, në aspektin Islam do të thotë: vend ku adhurohet i vetmi Krijues.

Parimisht, xhamia është vendi ku besimtari duhet të ketë mundësi të përqendrimit të plotë në një mendim dhe në një disponim të papenguar prej askujt.[3]

Edhe xhamitë tona bëjnë pjesë në kuadër të konceptit të përgjithshëm , faltore. Mirëpo, çdo bashkësi i jep faltores tipare të veta të veçanta, që e karakterizojnë atë, mësimin e saj, botëkuptimin e saj, besimin e saj, adhurimin në të etj. Prandaj këto faltore edhe dallohen aq shumë ndërmjet tyre. Kjo vlen edhe për xhamitë tona në krahasim me faltoret tjera.

Historiku i xhamisë dhe roli i saj në kohën e Muhammedit a.s.:
Për ta kuptuar rëndësinë dhe rolin e xhamisë, është e domosdoshme që t'i kthehemi historisë saj në të kaluarën e largët, e në veçanti rolin e saj në kohën e Muhammedit a.s., gjegjësisht para 1400 viteve, sepse aty filloi kuptimi i plotë i xhamisë dhe roli i saj në jetën shoqërore të njerëzimit.

Xhamia luajti role dhe funksione të ndryshme, ajo nuk ishte vetëm vend për falje të namazit, por luajti rolin e shkollës, universitetit, parlamentit etj, ku pikërisht nga xhamia u nxorën dijetarë të mëdhenj të lëmive të ndryshme, si në aspektin fetarë dhe atë shkencorë, jurist fetarë, mjek, inxhinier, matematicient, fizikan, astronomë etj. Kjo ishte edhe vet tradita e Muhammedit a.s. i cili mbante mësime në xhami, ku nga aty filloi të përhapet edhe feja Islame. 

Si xhami e parë në sipërfaqen e tokës është ajo në Mekke, që quhet El-Mesxhidul haram për të cilën flet edhe Kur'ani: "Shtëpia (xhamia) e parë e ndërtuar për njerëz është ajo që u ngrit në Bekë (Mekke), e dobishme dhe udhërrëfyese për mbarë njerëzimin".[4]

Qabeja është shtëpia e parë e cila është ndërtuar në emër të All-llahut, për ta adhuruar dhe për ta veçuar Zotin në të gjitha veprimet tona. Atë e ndërtoi babai i pejgamberëve Ibrahimi a.s. pasi që kundërshtoi besimin e idhujve dhe shkatërrimin e tyre. Ai e ndërtoi me urdhrin e Allahut[5] xh.sh. i Cili thotë: "Dhe derisa Ibrahimi dhe Ismaili ngritnin themelet e tempullit, luteshin: "O Zoti ynë pranoje prej nesh, sepse Ti, me të vërtetë dëgjon dhe di"[6]

Këtu vlen të theksohet se All-llahu të gjithë besimtarët e botës kudo që janë i obligoi që gjatë kryerjes së faljes së namazit të drejtohen kah Mesxhidul harami - Qabeja. All-llahu në Kur'an thotë: "E shohim se si po e drejton fytyrën kah qielli, edhe ne gjithsesi do të kthejmë kah Kibleja me të cilën do të jesh i kënaqur, prandaj ktheje fytyrën kah tempulli i shenjtë! Dhe kudo që të jeni drejtohuni kah ajo anë…"[7]

Ndërsa, gjatë kohës së Muhammedit a.s. xhamia luajti rol shumë të rëndësishëm. Këtë mund ta vërtetojmë me ardhjen e Muhammedit a.s. në Medine dhe marrja e hapit të parë pas emigrimit ishte ndërtimi i xhamisë.

Shpërngulja e Muhammedit a.s. në Medine bëni disa ndryshime rrënjësore, e posaçërisht me ndërtimin e xhamisë, sepse aktiviteti i parë që mori Pejgamberi a.s. në Medine ishte ndërtimi i xhamisë e cila paraqet simbol të unitetit të pathyeshëm Islam, pasi në të myslimanët, i madh e i vogël, plak e i ri, i varfër e pasanik, rob e zotëri, fshatarë e burrë shteti, të gjithë pranë njëri tjetrit i luten All-llahut të madhërishëm.

Më këtë rast, karakteri afrues i xhamisë u pa në dy aspekte: në ndërtimin e saj ku të gjithë së bashku, ensarë e muhaxhirin në krye me Muhammedin a.s. morën pjesë në ndërtimin e xhamisë. Ky ishte rasti i parë i një bashkësie të këtillë të fiseve arabe në një aksion; rasti i dytë është funksionimi i saj bashkues, ku të gjithë banorëve të Medinës e po ashtu edhe muhaxhirëve të Mekkes u prinë në namaz imami i madh i historisë Muhammedi a.s., ndërsa para se të dërgohej Pejgamberi a.s. ata nuk kishin pranuar t'i binden urdhrit të askujt e as të prihen nga dikush.

Xhamia paraqiste themel të parë të shoqërisë Islame, pasi kryente më shumë funksione. Ajo nuk ishte vetëm faltore, por edhe parlament në të cilin shqyrtoheshin çështje me rëndësi dhe merreshin vendime; ajo ishte shkollë, pasi në të Pejgamberi ua mësonte shokëve të vet Islamin, ajo shkollë nxori kuadro të forta të cilët e mbajtën flamurin e Islamit prej Lindjes deri në Perëndim. Vlen të theksohet se në ndërtimin e xhamisë, pjesë aktive mori edhe vet Muhammedi a.s.[8]

Gjatë historisë Islame, xhamia luajti një rol të rëndësishëm në jetën e besimtarit mysliman. Ai asnjëherë nuk ka mundur ta paramendoj jetën e vet pa xhami. Xhamia ishte dhe duhet të jetë qendër shpirtërore dhe fizike e besimtarit. Ajo është qendër kryesore e myslimanëve. Xhamia nuk është përdorur vetëm për qetësinë e shpirtit por edhe për qëllime të tjera e që janë në shërbim të shoqërisë Islame dhe njerëzore. Xhamia bënë bashkimin fizik dhe shpirtërorë të besimtarëve apo thënë më ndryshe aty është edhe vend takimi ku gërshetohen dy botëra: bota fizike dhe ajo shpirtërore.

Xhamia dhe rëndësi e saj në jetë:
Me faljen e pesë kohëve të namazit në ditë bashkërisht dhe në mënyrë organizative na jep të kuptojmë një rolë të rëndësishëm të xhamisë në jetën e njeriut dhe në fenë islame.

Një ditë prej ditësh Omeri r.a. vërejti një grup të besimtarëve që ishin tubuar në xhami pas faljes së namazit të xhumasë, me qëllim të lutjes dhe mbështetjes tek All-llahu i Madhërishëm për furnizimin e tyre. Në këtë rast Omeri iu drejtua me disa fjalë atyre duke i thënë: "Mos të ulet asnjë për të kërkuar furnizim e të thotë: O Zot, më furnizo, sepse është e njohur që qielli nuk lëshon arë e as argjend, dhe ju a nuk e keni dëgjuar fjalën e All-llahut ku thotë: "Dhe kur të kryhet namazi atëherë shpërndahuni nëpër tokë dhe kërkoni mirësinë e All-llahut dhe përmendne All-llahun shpesh, ndoshta do të shpëtoni"[9]. Nga ky ajet kuptojmë që besimtari fillimisht obligohet të punojë e pastaj të pret rezultate nga All-llahu.

Gjithashtu është përcjellur nga Buhariu që disa nga Habeshitët ishin duke luajtur në xhaminë e Pejgamberit a.s. e që Aisheja r.a. i printe atyre, ndërsa i Dërguari i All-llahut i shikonte duke luajtur, mirëpo kjo si duket Omerit r.a. nuk i ka pëlqyer dhe fillon t'i qortoj ata, në këtë rast reagon Muhammedi a.s. dhe i thotë: "lëri të qetë".

Vlen të theksohet se dijetarët islam, pikërisht në këtë hadith mbështete në lejimin e lojën në xhami të cilët thonë unanimisht: "Xhamia është vend për nevojat e shoqërisë Islame dhe se çdo punë e cila i tubon besimtarët në dobi të fesë dhe shoqërisë ajo është e lejuar".

Në fillim të ngritjes së Islamit, xhamia nuk ishte tjetër vetëm se: Universitet popullorë për kulturë dhe mirësjellje, parlament për konsultime, vendtubim për vëllazëri dhe dashuri mes vete, gjithashtu ishte edhe qendër për edukatë esenciale praktike.

Xhamia, Universitet popullorë:
Cili universitet popullorë i tubon të gjithë njerëzit pa dallime race, gjinie, ngjyre, kombi, nacionalitet etj, sikur që është xhamia që i bashkon njerëzit në ditë, natë, në verë e në dimër, nuk të obligon të jesh student apo profesorë, i rritur apo fëmijë, nuk kushtëzon taksa e sigurime me pagesë, në të nuk ka asnjë kushtëzim dhe asnjë  vështirësi.

Në cilin universitet mësohen të gjitha lëmit sikurse në xhami. Duke pasur parasysh se aty mësohen rregullat e besimit, obligimet e adhurimit, përsosja e moralit, edukata e sjelljes, mënyra e bashkëpunimit, gjithashtu aty mësohet dituria e cila do të sjellë mëshirën, nga aty nxirret qetësia, ndërsa njerëzve iu bashkëngjiten edhe melaiket gjatë adhurimit dhe mësimit të tyre.

Mësimet në xhami nuk ishin vetëm në aspektin fetarë e të ngjashme, por përfshiheshin në çdo gjë që i nevojitet logjikës njerëzore, si në aspektin edukativ ashtu dhe atë shkencorë.

Qysh me shpalljen e Islamit hasim në ligjërata të dobishme, siç ishin ato të pendës së popullit dhe përkthyesit të Kur'anit Abdulla Bin Abasit i cili kishte njohuri të ndryshme dhe dituri të përgjithshme që i veçonte nga dita në ditë.

Xhamia, parlament i qëndrueshëm:
A ekziston ndonjë parlament më të qëndrueshëm se xhamia, që përbëhet nga deputetët e ndryshëm që edhe vet Kur'ani i përshkruan me fjalët: "Ata që pendohen, dhe i falen Atij, dhe e lavdërojnë edhe ecin rrugës së mbarë, bëjnë përulje dhe sexhde, dhe urdhërojnë të bëhen vepra të mira, dhe pengojnë nga veprat e këqija edhe i ruajnë normat e All-llahut. Përgëzoji, pra, besimtarët!"[10]

Parlament në të cilin prijësi paraqet politikën e vet, përcakton programin e punës, diskuton me popullin dhe iu përgjigjet atyre pa asnjë pengesë e frikë. Është e njohur hutbeja (ligjërata) politike e mrekullueshme dhe gjithëpërfshirëse e kryetarit të shtetit, Ebu Bekër Essidiku, i cili mbajti fjalimin e tij, ditën e zgjedhjes për udhëheqës, ndër tjerash thotë: "O popull, edhe pse nuk jam më i miri në mesin tuaj, tash jam i pari i juaj. Nëse i përmbahen rrugës së drejtë, më ndihmoni. E nëse lakoj prej rrugës së drejtë, atëherë ma tërhiqni vërejtjen, sepse të flasësh të vërtetën është detyrë e shenjtë e çdo qytetari, e nëse fsheh atë është e njëjtë me tradhtarin. Më i dobëti ndër ju tek unë është më i forti, kur është puna për mbrojtjen e së drejtës së tij, kurse më i forti ndër ju është më i dobëti, kur bëhet fjalë për mbrojtjen e së drejtës së huaj. Më respektoni derisa unë respektoj All-llahun dhe Pejgamberin e Tij. Nëse e tradhtoj këtë, as ju nuk jeni të detyruar të më besoni mua.

Faluni dhe lutuni All-llahut, Ai ndaj jush do të jetë i mëshirshëm".[11]
Këtë fjalim e mbajti prijësi i parë i myslimanë pas Muhammedit a.s., i cili deklarohet se nuk do të gënjen, premton se nuk do të tradhton, gjithashtu është i vetëdijshëm se populli nuk harron dhe se llogarit veprat e udhëheqësve dhe fare nuk frikohet.

Shtrohet pyetja: Si është e mundur që Halifja të tradhton apo populli të harron, përderisa në parlament tubohen për çdo ditë nga pesë herë e më shumë, ndërsa dera e këtij parlamenti nuk mbyllet as në vikende e as në pushime.

Xhamia kongres:
Në cilën konferencë apo kongres mund të tubohen të gjithë njerëzit, ashtu siç i tubon xhamia lagjet e popullit në çdo namaz ditorë, dhe rreshtat e qytetit në çdo namaz javor.

Islami i jep rëndësi më shumë namazit me xhemat, ku e vlerëson 27 herë më shumë se namazi individual.

Islami pasuesit e vet i thërret të bashkohen në një shoqëri me qëllime të caktuara: të njoftimit mes veti, afrimit, të duhen e mos të hidhërohen dhe të respektohen e mos të grinden.

Gjenerata e parë e cila quhet gjenerata e art, e kishin shumë të qartë rëndësinë e xhamisë, me karakteristika të plota të një kongresi, sa që edhe aktet e kurorëzimit i bënin pikërisht në xhami, duke u bazuar në thënien e Muhammedit a.s. ku thotë: "Lajmërone këtë kurorëzim dhe bëjeni në xhami…".

Nëse myslimanët e sotëm, marrin mësime nga jeta e të Dërguarit s.a.v. dhe nga pasuesit e tij do t'ia lehtësojnë vetes jetën e përditshme të kësaj bote.

Nga karakteristikat e fesë së pastër Islame është se parimet e veta nuk i paraqet vetëm si ide në kokën e njeriut apo fjalë që dalin vetëm nga gjuha, por obligon lidhjen e parimeve me jetën e njeriut me program ditor i cili është i pazëvendësueshëm.

Gjithashtu Islami misionin e vet e mbështet mbi tre parime humane që ka paraparë forma të ndryshme për jetësimin e tyre. Të njëjtat i ka lidhur fort për sistemin e besimit dhe rolin e xhamisë, që janë shumë me rëndësi për jetën shoqërore të njeriut, e që askund nuk mund t'i gjesh të praktikuara ashtu siç janë në xhami, e ato janë: Liria, vëllazëria dhe barazia njerëzore.[12]

Liria:
Sa i përket lirisë njerëzore, lirishtë mund të pyesim se a ka liri më të mbrojtur se liria e musalasë (vendi ku falet namazi) në xhami, e cila është e liruar nga të gjitha adhurimet, përveç adhurimit të All-llahut Një, vetëm Atij i përkulemi, i lutemi, i nënshtrohemi dhe vetëm Atij i frikohemi. Ndërsa njeriu, pamar parasysh sa ngritët, prapë ai është rob si të tjerët para All-llahut, i cili nuk udhëheq mbikqyerje të plotë mbi ta, ndërkaq, All-llahu i Lartësuar në Kur'an thotë: "Me të vërtetë xhamit janë për All-llahun, dhe mos i luteni askujt përveç All-llahut"[13]

Kjo është esenca e lirisë njerëzore e cila konsiderohet nga liritë më të rëndësishme për jetën njeriut, dhe të cilën mund ta gjesh vetëm në xhami.

Ligjëruesi, i cili ngritët në mimberin e xhamisë për të ligjëruar, njerëzit obligohen ta përcjellin atë në fjalë, punë dhe vepër, sepse edhe ata janë përgjegjës për veprimet e tij, kur ai gabon ta përmirësojnë, e nëse harron t'ia përkujtojnë, ndërsa nëse lajthit nga rruga e vërtetë ta drejtojnë, po edhe nëse është halif i myslimanëve.

Prijësi i myslimanëve, Omeri r.a. kur dëshiroi ta përcaktoj sasinë e mehrit (prikës), ai gjendej në xhami, mirëpo ky vendim u kundërshtua nga një grua e cila  drejtohet me këto fjalë: "si është e mundur kjo, kur All-llahu i Madhëruar në Kur'anin fisnik kështu thotë: "Dhe nëse dëshironi ta lëshoni një grua dhe ta mbani një tjetër, por njërës nga ato i keni dhënë shumë pasuri, mos i merrni asgjë nga ajo pasuri! A t'ia merrni me dhunë e të bëni mëkat flagrant?"[14]

Pas kësaj fjale të All-llahut, prijësit të myslimanëve Omeri r.a. nuk i mbetet gjë tjetër, vetëm se ta tërheq vendimin e tij dhe të thotë me sinqeritet: "ka të drejtë gruaja dhe gaboi Omeri".[15]

Vëllazëria:
Një nga tendencat njerëzore themelore të Islamit është vëllazëria e njerëzimit. Sipas botëkuptimit Islam të gjithë njerëzit anekënd botës janë fëmijë të një çifti bashkëshortorë të vetëm. Pra njerëzimin e lidhë gjeneza e njëjtë. Prandaj, xhamia është institucioni i vetëm i cili i tubon njerëzit pesë herë në ditë në mënyrë vëllazërore, po në të njëjtin vend, bashkohen besimtarët, njoftohen fytyra të reja, përshëndeten mes vet, gjuhët e tyre flasin gjithnjë me ngrohtësi, ndërsa zemrat e tyre çdo herë përfitohen shumë lehtë, sepse të gjithë takohen në një vend dhe për të njëjtin veprim dhe qëllim. A ka bashkësi më të mirë se uniteti i atyre që falin namazin bashkërisht, pas një njeriu të vetëm, e ai është "Imami", të gjithë i luten Një Zoti, lexojnë nga i njëjti libër "Kur'ani", gjatë faljes gjithashtu drejtohen në të njëjtin drejtim e që drejtimi i tyre është kah Qabeja dhe praktikojnë të njëjtat veprime, si në ulje ashtu edhe në ngritje, në ruku dhe në sexhde.

Islami vëllazërinë e ka vënë në praktikë, mbi të ka ngritur shoqëri të shkëlqyer të gërshetuar me ngjyrime hyjnore dhe njerëzore, moto e së cilës janë fjalët: "Nuk beson askush prej jush përderisa nuk ia dëshiron vëllait të vet atë që ia dëshiron vetvetes!". Kjo shoqëri është realizuar në Medine pas hixhretit, nën hijen e besimit i cili ka shuar zjarrin e armiqësisë mes fisit Euvs dhe Hazrexh. Kë të më miri e vërejmë në vëllazërimin e muhaxhirëve me ensarët, në shkrirjen e dallimeve mes arabëve dhe të tjerëve, mes të pasurve dhe të varfërve, mes besimtarëve me vendbanim konstant dhe nomadëve. Kështu xhamia e Pejgamberit me gjerësinë e vet pranë sahabëve arabë e ka pranuar Bilal Habeshiun, Selman Farisiun, Suhejb Romakun etj., pikërisht xhamia ishte ajo e cila i ka afruara pasanikët si Ibn Auvfi dhe Ibn Affani me të skamnorët si Ebi Dherri dhe Ebu Hurejra. Në mes këtyre besimtarëve s'ka gjetur vend kurrfarë mosmarrëveshjeje të gjenezës, ngjyrës, gjendjes ekonomike ose prestigjit.

Barazia njerëzore:
Baza e parimit në të cilën thërret islami është nderi ndaj qenies njerëzore, pa marrë parasysh prejardhjen, ngjyrën etj. Mirëpo, a ka barazi më të qartë se ajo të cilën i shohim njerëzit të rreshtuar çdo ditë nga pesë herë në xhami. Kjo fe refuzon çdo dallim mes popujve, racave etj. Kur'ani famëlartë thotë: "O njerëz, Ne ju kemi krijuar prej një mashkulli dhe një femre dhe u kemi bërë popuj e fise që ta njihni njëri-tjetrin. Më fisniku tek All-llahu është ai i cili më së shumti i ruhet Atij; All-llahu, me të vërtetë, është shumë i dijshëm dhe i informuar mirë"[16]

Njeriu, pa marrë parasysh atdheun apo qytetin e tij, në këtë bazë nuk ka ndonjë përparësi ndaj tjetrit, sepse e gjithë toka është e All-llahut, po ashtu edhe njerëzit të gjithë janë robër të Perëndisë. Me këtë bien poshtë të gjitha llojet e fanatizmit lokalist dhe patriotizmit që pretendon për epërsi ndaj banorëve të një vendi tjetër. Të gjithë njerëzit para All-llahut janë të barabartë pa marrë parasysh se cilës shtresë ose grupi shoqërorë i takojnë. Me këtë eliminohen të gjitha dallimet klasore të cilat i kanë rënduar shoqëritë e të së kaluarës ashtu edhe ato aktuale.

Islami nuk është mjaftuar vetëm me vënien e bazave teorike dhe ideore të barazisë, por e ka përforcuar  atë edhe në praktikë me shumë norma tjera, e ka bartur atë nga ideja abstrakte në realitetin konkret. Këtu mund të cekim adhurimet, zbatimet e të cilave Islami e ka bërë të detyrueshëm, siç është namazi.

Në namazet të cilat falen me xhemat duket në praktikë barazia ndër njerëzore, në radhët e namazit humben të gjitha dallimet që ekzistojnë mes njerëzve. Ai që në xhami arrin i pari zë vend në radhën e parë, madje edhe nëse është personi më i varfër, ai që vonohet pozicionohet në radhët që kanë mbetur të zbrazëta. Nëse u hedhim një shikim safeve të falësve të namazit, do të vërejmë se i pasuri falet pranë të varfëritë, dijetari pranë analfabetit, fisniku pranë të mjerit, zotëria pranë robit etj., që do të thotë, të gjithë janë të njëjtë para All-llahu të Madhëruar.[17]

Një hiluse zemërgjerë e cila është prej zonjave kolosale më të shquara në nën kontinentin Indian. Ajo është letrarja, poeteshë në gjuhën angleze Sarajin Naidu, e cila quhej "Bilbili i Indisë" e që më në fund ka qenë kryetare e provincës më të madhe Indiane, gjegjësisht provincës (Uttar Pradesh), në librin e saj "Ligjërata dhe ese" thotë: "Islami ka qenë feja e parë e cila thirri në demokraci dhe veprim sipas parimeve të saj, për atë, posa ushton ezani prej minares së një xhamie, menjëherë tubohen ata që dëshirojnë ta adhurojnë All-llahun, tubohen në saff (radhë) pesë herë në ditë dhe përkulen para All-llahut me zërin e tekbirit, e me këtë demonstrohet barazia Islame në format e saj fantastike. Unë disa herë kamë vërejtur se Islami me fuqinë e unitetit praktik, vë individë të ndryshëm njerëzor në një linjë të vëllazërisë.

Ti nëse takon një egjiptas, algjerian, Indian apo turk në Londër, nuk është me rëndësi te asnjëri se atdheu i njërit prej tyre është Egjipti dhe atdheu i tjetrit është India". [18]

Dobësimi i rolit të xhamisë në shoqëri do të thotë vet dobësimi i ummetit Islam, sepse përderisa mos të rilindet funksioni dhe rëndësia e xhamisë, nuk ka ngritje dhe përmirësime në shoqërinë Islame. Ky është edhe obligim i çdo myslimani që të angazhohet në përmirësimin e funksionimit të xhamisë në vendet tona.

Xhamia është zemër e shoqërisë, ajo është ngushtë e lidhur me aktivitetet, lëvizjet, dhe me hallet e kësaj bote. Aty mund të mbahen ligjërata në lëmi të ndryshme, tribuna shkencore, gara në dituri të ndryshme etj. Xhamia duhet të kuptohet edhe si vend ku formohen personalitete njerëzore, sepse ajo është shtyllë kryesore që orienton njeriun kah përsosmëria e shpirtit dhe personalitetit të njeriut.

Nuk është e rastit që edhe dijetarët më të njohur u arsimuan nënë kulmin e xhamisë. Të përkujtojmë Ibn Rushdin i cili në Evropë është i njohur me emrin Averros, Ibn Sinanë (Avicena), Ibn Haldunin (Sociologu  parë në histori), Gazaliun etj.

Xhamia asnjëherë nuk guxon të përdoret për interesa personale, qoftë nga ndonjë person, nga shoqëria apo nga edhe vet Imami, aty kanë të drejtë të gjithë besimtarët e përkatësisë islame. Xhamia nuk është pronë e askujt, në të ka vend si për të varfrin ashtu edhe për të pasurin, si për plakun ashtu edhe për të riun, për të madhin e për të voglin, robin e zotërinë, sepse të gjithë pranë njëri tjetrit i luten All-llahut Një.

Ndërkaq, besimtari i sinqertë çdo herë duhet të jetë ai i cili preferon, nxitë dhe përkrahë ndërtimin e xhamive (mesxhideve) si dhe objekteve tjera arsimore, të cilat çdo herë do të jenë të dobishme për gjininë njerëzore. Nga kjo arsye në mbarë rruzullin tokësor i ngritën xhamitë dhe objekte fetare, të cilat i shërbyen njerëzimit.

Çfarë janë xhamitë tona? Çfarë duhet të ishin ato dhe në realitet iu përgjigjen kërkesave të veta dhe të myslimanëve? Këtë e dinë shumica e njerëzve.

Xhamia, duhet të plotësojë kërkesat ideore të Islamit pastaj nevojat funksionale dhe në fund përshtypjet e të tjerëve.
 

Përgatit: Reshat Musliu

 
[1] Behxhet Jashari "Fokusi kulturor Islam" fq. 43.
[2] Et-Tevbe, 18.
[3]  Salih Behmen "Përgjigjet Islame" fq. 123-124.
[4] Ali Imranë, 96.
[5] Muhammed Seid Ramadan El-Buti "fikhus-sireh en-nebevijeh" fq. 55.
[6] El-Bekare, 127.
[7] El-Bekare, 144.
[8] Bashkim Aliu "Muhammedi alejhi selam Pishtari ndriçues" fq. 232.
[9] El-Xhum'a, 10.
[10] Et-Tevbe, 112.
[11] Bilal Hasanoviq "ILMUDINI" fq. 241-242. sh. Botuese, Furkan ISM-Shkup / 2000.
[12] Jusuf Kardavi "El ibade fil Islam" fq. 226-227
[13]  El-Xhinn, 18.
[14]  En-Nisaë, 20.
[15] Po aty, fq. 228.
[16]  El-Huxhurat, 13.
[17]  Jusuf Kardavi "Veçoritë e përgjithshme të islamit" fq. 99-106.
[18] Ebu Hasen Ali en-Nedevijj "Islami ndikimi i tij në civilizimin dhe merita e tij për njerëzimin" fq. 38-39.

atikulli

Regjistrohuni për komente Komente (88 Publikuar)

avatar
Fadi 16/08/2011 09:53:04
Selam Alejkum Allahu JU udhezoft te gjith neve , vetem nje pyetje deshta ta bej
nuk e di se sa kemi drejt me quajt Xhamin Shtepi te Allahut kur dihet se Allahu nuk ka nevoi per shtepi Allahut nuk i nevoitemi as ne, as shtepija AI eshte i Plote fuqishem Meshirues ...po frigohem se mos eshte kjo ndonje gabim ...
ne kemi nevoje per Allahun
avatar
nuran rexhepi 21/05/2011 10:46:05
Rroft haxhi Rexhepi nne miratoc si aj njeri nuk ka ne bot
avatar
Dydi 04/01/2011 12:26:20
Lexova disa komente qe me duken mue te pa nevojshme, sipas mendimit tim Mos u perpiqni miratocalit me i pengu me kso biseda ( i din meta punt e veta) Gjithsesi e din Bashksia Lokale per qka ka nevoj Fshati Miratoc. Dhe Pamarparasysh se qka ndertojn Xhami a Shkoll vetem Perparim asht e jo humbje.
Pershendetje Miratocali Ju Uroj ket Objet te Livdushem Dhe Allahu.Xh ju ndihmoft.
avatar
17/12/2010 06:32:16
hic sjeni mir ju asnji..........pse more po merrni mekso gjana kurkush kurkujt sen i thot beso apo mos beso po krejt po doni me dit shum kishe na po dim dishka po na shiptart,po ku mbet toleranca .
avatar
kulla 17/12/2010 05:32:39
Feja ë Shqiptarit është Shqiptaria
avatar
albos 17/12/2010 05:41:19
feja e shqiptarit është islami dhe krishterizmi kurse kombi është shqiptarija,
avatar
Rexhep 17/12/2010 04:30:50
Es selamu alejkum për të gjithë muslimanët

Hajt bre mos t'jav ndin, se me emrin e All-llahut bëhet mirë dhe do t'i ndërtojmë shtëpijat e All-llahut. Kush punon për të mirë, do të gjejë mirë.

Unë do të përshëndes me përxhëndetjen Hyjnore dhe të xhenetit inshaAllah gjithmonë. Kujt mos t'i konvenojnë, nuk ka problem, ne ta kundërshtojnë.

Selamat, rexhep_ch
avatar
albos 16/12/2010 19:29:42
o hiçë mos u brengos se rrugën e gjergjit nuk ta ndrron askush vetëm çka ta forcon se atë qellim e kan armiqt e fes islame,a per mu brengos si te dushë bon ,qe po te largojn nga rruga e ismail qemalit e naimit e abdylit e samiut,por cka është ma e keqja nga rruga e zotit.dhe në fundë askush nuk pote thot qe ta largohesh nga shqiptarija po mendoj feja islame por te dyjat bashkë fenë dhe kombin asnjëra pa tjetren nuk bon,por nga shqiptarija pote largojn kta te hujt asjeni duke e par a cka po ndodhë ne kosovë qe kurrë ma keçë ska qenë,përpara vetëm një armikë kemi pasë serbin e sod krejt evropën,po disa janë qerru e spo shofin,po një fjalë e urtë thot kushë bon i bon vetes
avatar
albos 16/12/2010 19:20:04
po un shqip kam shkru por disa smo me kuptojn,une kam pas mendimin se zoti e run fen ejo talibancat.edhe islami nuk thot me vra njerz te pafajshem por ket e thojn ata njerz qe nuk kan fe dhe nuk i figsohen allahut,u tha se serbëve i konvenon te marojm xhamija, po si osht puna e ati gjergjit te juv athu pi konvenon ai pse spo pengojn pra serbet ne vuarjen e bustit te tij si ne preshevë në maqedoni e cdo kundë,domethën se gjergjin pe dojn edhe serbët,pse spe ndojn ismail qemalin qe formoi shtetin shqiptar,se bile edhe prej atij po festohet pamvarsija,pse athu por juve disave ju ka bo kryja gjergjë nuk jam kunder por ai qe i takon fes islame leta mbroj fen e vet,ejo te hujen.pse spo reagoni që evropa jav ndrroj kombin ne kosovë poju thot kosovar,për cdo lajm kosovarë,spom vjen inati pi te hujve sa prej vet shqiptarve kur po thojn p.sh.u takuan sod në tiran apo dikund tjeter shqiptarët dhe kosovarët po kjo është ma shum se trathi o popull,për ket duhet të brengosemi e jo për xhamija pse mo marohen,por me disa ska llogari njeri me fol se ai është i humbur për at është autoban krejt.e ishalla zoti ju drejton në rrugë të drejt
avatar
nderim 16/12/2010 19:17:28
nuk po shitem ti preshevale un musliman po jam ne fakt musliman edhe shkoj ne xhami edhe kjo sum pengom azgje edhe jam per ndertimine xhamis me vjen mir cepo ndertohen .por sjam kundra ndertimit te shkolles cdo fshat apo qytet ka nevoj per shkolaa .amo ne preshev po ndertohet shtepija kutures sa pare kan hi aty sa ka kushtu qaq pare kan vjell parku ne preshev u ndertu e banen kafice e perket po foli un se ne xhami nuk lejohet barem kjo as kafic por as hajdukni
avatar
besfort 16/12/2010 19:11:48
A po e shihni se ne cfar menyre mundohen SHKIJET me e njollos UCK-ne edhe shqiptaret ne pergjithsi edhe ne SHQIPERI .
Lypin metoda tjera per ta fituar luften po dojn me e njollos tere kombin e po e permendin Hashom THaqin si Boss iketyre gjerave.
Une nuk jam me Hashimin as nuk e simpatizoj si politikan se pik se pari nuk eshte politikan per mua Hashimi as nuk e din cka eshte politika,por jom me Hashim qe dy dite edhe do te jem me Hashimin ne qofte se dikush mundohet me e njollos luften e Hashimit qe e ka bere per popullin e vet edhe te gjith duhet te jemi me te sot per ta mbrojtur.
Te gjitha menyrat i perdor SHKJAU edhe kurr nuk ndalet edhe kurr nuk pajtohet se e ka humb kosoven edhe i ka humb ne pergjithsi SHQIPETARET.

Naten e mire
avatar
kosovarja 16/12/2010 18:53:45
mir ti besimtare qe ke shkruajtur qe xhamija i bashkon njerzit dhe i vllazron a shkolla i percan dhe burrat 50 te shkollum kapen ne mes veti por ti tregom mua nese xhamija i bashkon njerzit dhe i ben te edukum ateher pse ne per xhamit e disa shteteve islame hyn jne person dhe e ebombardon veten dhe at xhemat qe ka qen tu e fal namazin i mbyt pa kurnifar arsyje kurse ne kosov disa vahapist tentuan ta marin nen kontroll do xhami te disa fshatrave ku pat aty perleshje a i thohet ksaj edukim.ti me kishe pytur se a kam ndonje shkol te kryr PO e kam kryr shkollen per IDENTISTE nese e kupton mjeke e dhebevepor ti cfar shkolle ke te kryr a sa i perget nxenesve apo studentave se a msojn a i fshin koridoret e shkollave ket pytje benjani studentave qe vin nga lugina e presheves ne univirzitetet e kosoves e te shqipris a sa i perket xhamive une ne asnje koment nuk kam shkruar dicka kunder por e kom dhon mendimin tim per te miren e rinis te juaj qe te mos ngecin mbrapa si babxhyset e xhyshet e tona por mua si po me duket ti qenke besimtare me fjal a me zemer jo pse jo se nje besimtar i vertet nuk duhet tja ndal oren femis se vet apo rinis te atij vendi qe te mbesin mbrapa ju falimenderoj te gjitheve me se tepermi rinis se lugines te presheves
avatar
besfort 16/12/2010 18:42:26
Edhe nje gje,

Nuk eshte dasht te na jen keq e as befasi prej gjeneratave te prindve tan se jan marr me kto gjera por duhet te na vjen keq edhe te turprohemi qe sot gjeneratat tona po merren me kto gjera edhe po mundohen me mish e me shpirt besa edhe pa vetedije te plot me i ndihmu armikut SHEKULLOR SHKJAUT i cili e ka humb luften me SHQIPETAR kta vllezrit edhe motrat tane po i ndihmojn ne nje lufte te fsheht te cilen po e ben SHKJAU kta po i ndihmojnedhe cka eshte ma e keqja shum prej tyne jan edhe te shkolluar .
Por te jeni te bindur se nuk do ta lejojm kurr e per jete me naj ndrru drejtimin neve SHQIPETAREVE te GJERGJIT ,te ISMAIL QEMAILT;TE SAMI E NAIM E AVDYL FRASHERIT e shum e shum BURRA E GRAVE SHQIPETAR qe luftuasn u flijuan per kete toke e per kete dhe SHQIPETARE.
avatar
besfort 16/12/2010 18:34:05
Tungjatjeta te Gjithve,

Po me vjen mire se po debatoni edhe eshte nje gje shum e mire kur njerzit flasin per problemet qe e preokupojn shoqerin,e sidomos shoqerin ton apo ma shkurt neve SHQIPETAREVE.
O vellezer e motra SHQIPETAR jemi nje popull nje Komb shum i mire dhe shum bujar e shum i fort dhe shum human.
Jemi Komb apo Popull i vecant kete duhet ta dije cdo SHQIPETAR qe e ndjen veten SHQIPETAR.
Kemi nje GJuhe shum te Embel dhe shum te Bukur.
Duhet ti Falemnderojm ata qe punuan dhe nuk kursyen asgje per GJuhen ton dhe per Exsitimin ton .
Kemi shum te mira ....
Vetem nje gje na mungon sipas mendimit tim per te cilen duhet ta bejme nate dite dhe kurr te mos ndalemi dhe ta kerkojm dhe te punojm shum.
SHKOLLIMI o vllezer e motra SHQIPETARE SHKOLLIMI SHKOLLIMI..........
E kjo na mungon shum,pikrisht SHKOLLIMI eshte Celsi i te gjitha dyerve qe na i kemi pas mbyllur edhe vazhdojm ti kemi te mbyllura
Deri sa shtete e zhvilluara festoj 600apo 700 vjetoret e Univerziteteve neve festojm 42 vjetorin e Univerzitetit ton te shenjt i lumt atyre qe na e kan mundesuar se paku qe 42 vjet te shkollohemi ne gjuhen tone.
Me i as ndegjuar haxhallaret si po i thoni ju kurr univerzitet na nuk kishim pas duke i perjashtur disa hoxhallar Patriot te cilet ne radh te par e kan pas KOmbin dhe gjuhen e vet.
Me pelqyen disa komente p.sh 858 te lumte,je si thojn kta hallall SHQIPETARE.
E ty more REXHO te vije turp qe e perdor nje gjuh te huj per ti pershendetur vllezrit dhe motrat SHQIPETAR se fund i fundit neve nuk kemi as gje te perbashket me ATA ARABT E TU na jemi nje popull shum i paster edhe shum i shkelqyer ne krahasim me ARABET,neve kemi vetem fen te perbashket me ta ....kurgje tjeter as me turqit e zi nuk lidh sen hiq pervec fes ..e shyqyr se nuk na lidh asgje me ta tjeter ...
Po e nderprej shkrimin se po shkoj duke u bo pak nervoz e nuk du me u shpreh keq edhe pse e meritojn edhe ARABET edhe Turqit e jo ju vllezrit e mi edhe motret SHQIPETAR kurr ASNJEHER . Ju pershendes te gjithve.
avatar
maloooooooki 16/12/2010 18:27:26
moj preshevare ti mos fol per ket pun sena vet miratoca jemi per gjithqka kurt jet mpytje per investim na investojm vet sa krejt kumuna e mos besojsh shko e shiko sa ka investu miratoca per xhamin e presheves eti mundesh me kshyr cili mashkull pota qet nje kafe e kshyri kto pun ti mosi rras hunt ku ste lejon feja seti skone e fejes ti kone e rrugve ti qik e paske humb kontrrollen
avatar
ali maloki 16/12/2010 17:49:18
o vllezer shqiptare nuk poju detyron askush me dhon po kushe e kupton qe duhet me dhan aj e jep paren e fundit e kune si kuvenon mu maru xhami aj let shkoje let pije alkohol gjith naten e neser vjen popi e lane se ska vende askund kush njeh fejen islame mire jepe e snalet se ka per qka me dhan pse nuk shkrujshni komente kure po bohet fjal diqka per politikanet ton qe po vjedhin ka poj rrasin hunte ka kur bohet fjal per xhami mos fol shum ndimo nuk jam kundra shkollve fakullteteve spitalve apo ndonje fabrik per ponsimin e popllit e kto pun shkoni ftilloni me politikant .
avatar
walley 16/12/2010 17:39:45
heeeeeeeeee more injoranta>>>>>>>>>mas parti se keni kuptu shkrimin< e kush po lyp me komentue ata qe nuk i njohin argumentet kuranore>>>>>>>o thmiajjaca na skena qka hamu me juve>>>>>> ju sppo i bindeni Allahut (sepse shkrimi krejt me fjal te Allahut eshte shkru) dmth ajete kuranore eop doni na me bo debat me juve>>>>>>>shum injorNTA>>>>>>>>qunani neve talibanca e mjekrrosha e kuedi qka kto mbeten per dit te xhykimit< e tone e kshyrim kush qka osht e kush e ka me drejt<<<<<<e me ndihmen e allahut na nuk e kena keq< po mbetet e kunderta>
pika e dyt>>>>>>qeky shkrmiim bile u mbeshtet ne argumente fetare*kuranore*>>>>>>mir masi po thuni ju ndryshe bjerni argumentet e mos folni fjal te prishta e te kota>>>>>>nese nuk i merrn iargumentet ne kuran dhe sunnet ateher kot e keni
sidoqoft me desnerih e juve apo pa deshiren e juve xhamijat naemban botes po edhe te na kan me u ndertu deri ne dit te xhykimit<<<<<<e nese mundeni dilni perpare shpive te zotit edhe kshyrne a po mundeni me i ndal>>>>>>>uj op sfidoj krejt juve qe jeni kunder ndertimit te xhamive<<<<<<<<smundeni ahahahahahahahahah>>>>>>>>ateher mshilne gojen e shuni e m suom shitni bajata se spo ju shkojn foret mo hiq edhe thmija mat vogjel i kan msu ahaahahahaha>>>>>>>>>>
per fund po e permendi veq nje hadith te muhammedit alejhi selam"kush e nderton ne xhami(ndihmon ne ndertimin e saj)>>>>>>allahu ia nderton nje shtepi ne parajs">>>>>>>>>>>na mjafton neve kjo e nuk na duhen fjelta e juaja te pabaza e te prishta>>>>>na eanek kuranin dhe sunnetin>>>>>>>keshtuqe mshilne gojen e shuni se skeni qka thuni mo>>>>>>ahahahaahahhaaahah
avatar
albos 16/12/2010 13:20:30
une spoe kuptoj cfar njerz jeni shum te dishem po shiteni ktu mendon njeri se kumedit se cfar shkollovana jeni,po kshyrni bre punt e juve edhe hic mos kini dert se nje dit te gjith ju dote shkoni neper xhamija herdokur dote shkoni se sekini care,po juve ju ka mujt harami,po ju jeni armiq te vetes juv po cac dini,tani kur u ndertu katedralja ne prishtin pse se kundershtut at cka ju dasht ajo prishtines qe snj perqind nuk jan katolik ne prishtin per kend e marun at,edhe pse sju pengoj,bile ne oboorr te shkolles,pone shqiptaret si jena edhe i kemi punt se e lakmojm te hujen me shum se tonen,une hala skam ndi njeri qe fol kunder fejes vet qe i perket si ju disa indivit primitiva,por boni ju cka dono e folni cka doni se askujt si boni dam vetem vetes. se fejen islame ka kush e run mos u dertoni ju shum,edhe ishalla armiqt e islamit zhduken e dhe kami zhduk zoti
avatar
16/12/2010 15:13:51
ka kush e ruan fen islame e ruajn talibant qe e cojn ne ajr veten dhe njerezit e pafajshem a keshtu po thojka islami a ? He more talibanca
avatar
Rexhep 16/12/2010 10:42:28
Es selamu alejkum

Zbuloje fytyrën tënde preshevalee

selamat, rexhep_ch
avatar
858 16/12/2010 13:25:31
Paqja qoft mbi ty...

Gjergj Fishta do te thoshte:

"edhe atij iu thaftë, po, goja,
që përbuzë këtë gjuhë hyjnore;
qi n'gjuhë t'huej, kur s'asht nevoja,
flet e t'veten e lèn mbas dore."


rrespekt
avatar
19/12/2010 13:35:18
Allahu te ringjallte me Gjergjin ty, se ti ma bete se ai koke
avatar
16/12/2010 15:15:07
Bravo 858. te faleminderit per ket pjes nga i madhi gjergj fishta.
avatar
preshevalee 16/12/2010 08:54:47
o zotni rexhep nuk ka me mjekrra e me pantolle e per 500e muskiman kerkund a qe po thu te pa ftyr ma pa ftyr se ju ska nbot qe e luteni per lek ska e as qe ka me pas edhe njo dije nuk ka ktu ne presehv disa njerz si puno jote me na ndrru menyren e te lututrit e disa sende qe i keni pru nket tok te shenjt ehe dije se jom nimilio her ma musliman se ti
avatar
preshevalee 16/12/2010 07:38:54
o ti terra zotni a qka je spe di ngo mir shkollet kan ekzistu po cka me i bo hoxhallarve edhe mos me thuj se pot betohna ne qka te dush se ni pun qe shifet ski nevoj koment me i bo se shumica i kemi familejn pa shkoll tu i falemideru qetynve te "mecmive" qe po thu kan msu shkrim e lexim po o zotni turp per neve akoma ndojn nanat tona gisht o zotni naper dokumente se sdiin as emrin e vet me shkru e le mo me lexu nqs nuk eshte kshtu urdhni argumentoje po flm zotin jo "hoxhallart" qe e ka vetdijsu ket popull e ka fillu me i dergu fimejet ne studime e pre 2000 ka nje ngritje te madhe intelektuale a sa i perket diplomave zotni nje dit do ti njofe edhe ato se ska qare ma mir me diplom qe sta njef e intelektual se sa me 4vjet shkoll e qe sidn emrin e vet me shkru e me lexu rroft populi shqiptar i lugines edhe i pershendes gjith studentet edhe gjth intetektualet e lugines
avatar
TerraN 16/12/2010 08:35:24
E keni mesue historine si vjerrshat permendesh (per nje dysh, note kaluese) pa e dite permbajtjen fare. O ti me nofken "preshevale"! Askund nuk i permenda diplomat e papranuara...ti i paske hy fushave, lugjeve e kodrinave...Une thash qarte dhe shkurt: As keta shkollovanat qe i kemi s'po ua shofim hajrin, e as hoxhallareve... T'i kthehemi historise. Ka pasur kohera qe s'ka pasur fare shkolla (as objekte shkollore, as mesimdhenes) dhe e vetmja gje ku ke munde te mesosh dicka ka qene xhamia (mejtepi). Aq sa kane mesuar dhe askush s'ka qene i detyruar te shkoje ne xhami/mejtep per te mesuar (se pakut) shkrim-lexim.
Ketu behet fjale per nje vetiniciative qe ka per qellim ndertimin e nje xhamie ne Miratoc. Se a eshte iniciative e mire apo e keqe, kete duhet ta zgjidhin vet ata. Kurse, ata qe duan te japin kontribut - le te japin. Adhe ata qe nuk japin - le te mos japin. Ama se pakut mos t'iu perzihen atyre qe japin.
Nderkeq, nese mendoni se kjo (vet)iniciative nuk ben, iniconi ju vet ndonje tjeter iniciative dhe pastaj pritna cfare do t'iu dale. Ne te kunderten mbylleni gojen e lerini ato perrallat (gjoja historine) qe e keni mesuar si vjerrshe e nuk dini cka flisni!
avatar
Rexhep 16/12/2010 07:33:51
Es selamu alejkum
All-llahu xh.sh. i ndihmoftë këtyre trimave që kanë marrë këtë iniciativë për ndërtimin e këti Universiteti të dijës dhe kulturës. A M I N.

Kundërshtarët e këtij Universiteti All-llahu i udhëzoftë inshaAllah në rrugën e drejtë. A M I N.
Universiteti i parë që u ngrit në rruzullin tokësorë në historinë e njerzimit, ishte QABJA e ndershme.

Për të ashuquajturit """intelektual""" nuk tingullon mirë, sepse ata kanë qenë, janë dhe do të jenë gjithmonë kundër këti Univerziteti, sepse ata i ka kapluar satanizmi, darvinizmi, marksizmi, leninizmi, enverizmi, komunizmi, munafikllëku, dyftyrësia etj. Kur këta të marrumit ndëgjojnë që Islami po lulëzon gjithandej(në katër anët e botës), atyre ju ngushtohen zemrat, shpirti ju digjet flakë, e të gjorët vetëm ankohen kinse ne kemi nevojë për tjera sende, këta janë ata parazitët të cilët kur dikush merr iniciativë për ndërtimin e shtëpive të All-llahut, na dalin me propozime tjera.

Këta të paftyrë, apo ma mirë me thënë dyftyrësha bëjnë shpifje, se gjoja këta që po falkan namazin, po paguakan nga 500$, po OK, ejani edhe ju faluni e merrni bile këto para në hazër .
Po ju as bile që keni ndërmend me i ra All-llahut në sexhde, sepse, ju ka kapur shejtani për hunde dhe po ju tërheq sikur tërheqet nji ngordhësinë(coftinë). Turp, turp, turp për ju o të marruar e të paftyrë, pendohuni sa nuk ju ka ardhur meleku i vdekjes me jav marrë shpirtin në këtë gjendje, pendohuni sa nuk është bërë vonë, dhe kthehjuni All-llahut, sepse Ai është i Mëshirshëm, i Butë dhe Bujar, Ai pranon pendimin, Ai i Falë robtë e Tij sepse është Falës.

All-llahu xh.sh. ju ndihmoftë në ndërtimin e këtij Univerziteti. A M I N.

selamat, rexhep_ch
avatar
16/12/2010 08:25:55
O ti Rexhep. Masi po e quan xhamine universitet. pota sqaroj se ne universität mesohet shkenca, dhe ajo ndryshon me kohen sapo te behen zbulime te reja. po tregom ti cka ndryshon ne xhami.ato jane te detyrume me spjegu vetem cka thote kurani. ndersa kuranin cdo njeri mundet vet me lexu vet me kuptu. Ai njeri qe don me qen musliman e dijetar e gjithecka mundet me i bo ato gjera vete dhe te jehs i sigurt se ai nuk qone pluhen ketu sikur ti. ai nuk i ofendon njerezit sikur ti. ka shume nejrez qe jane ma te ditur se hoxhallaret me besimetare se hoxhallaret dhe nuk kane nevoj meu livdu askund po thjesht e mbajn vetem per vete.
avatar
AaAaAa 16/12/2010 06:49:06
o shqiptar u bonet gazi i botes pasi po ju duhen aq shum shkolla e spitale merrni mblidhuni disa persona qe keni plane dhe ide bene projektin sepse banoret e lugines kan qen gjithmon dorezgjatur ne cdo fillim te ndonje projekti humanitar. si kta te juajt pershembull qe po i permendni shkollat e spitalet.
dhe ju po i kritikoni qytetaret se pse nuk po i maroni shkolla e spitale hoxhallarve po pse nuk i po i thoni politikanve te cilet edhe jane personat adekuat per tjua adresuar ato kerkesa per shkolla e xhamija
se shteti serb nuk jep pare per xhamija por i jep serbeve per kisha
e neve nuk na duhen para per ndertimin e kishave dhe ato para ti shfrytzojm per ndertimin e ndonje shkolle apo spitali
avatar
albos 16/12/2010 06:03:50
po shum naiva jemi ne shqiptarët,po askush nuk pju shti me zor me ndimu ket xhami po në qofse nuk folni fjal te mira bile mos kritikoni,mos boni mëkat,ajo është shpija e zotit kushë mundet me ndimu sa ka mundësi lum ai njeri per veti,se një ero me dhon e ka shum vleren e madhe ajo ero po atë per fat të keqë spe di ghithëkushi,poka kritika pse po përdoret fjala eselamun,poju disa nukë ja dini kuptimin asaj përshëndetje se me dit edhe ju e kishit përdor,se ma mir është ajo se sa tung e çao,por kishte qen ma mir për me kuptu njerzit me fol at fjal shqip e tani nuk besoj se dikushë e kundershton,ktu ne gjermani kushë ka qen e di se si pershëndesin gjermanët me fjalën e zotit,edhe çdo moment dhe për çdo pun thon faliminderit zotit,po kujena na mare,ktu edhe kryetari e kryeministi shkojn në kishë e kujan politikant shqiptar që asnjë nuk shkon në xhami bile te premten,poju vjen marre pi te hujve,por atinve nuk poju vjen marre me shku ne kishë.prejë xhamis kemi vetem te mira ejo të kqija,e përshëndes ndërtimin e xhamis ne miratocë e zoti ju ndimoft,dhe kushë ka mundësi të ndimoj bëne atë se shumë dobi të madhe keni,paqa dhe mëshira e zotit qoft mbi ju
avatar
jetoni, Prishtine 16/12/2010 05:44:11
Eselamu Alejkum, All-llahu ju ndihmofte vellezer ne kete çeshtje, nje lutje e sinqerte nga nje vella musliman
avatar
preshevalee 16/12/2010 04:57:03
fe qe e predikon zonja a zonjusha besimtarja qe po marrni pare kjo so fe po biznis nuk mbulohet njeri per pare por per nder e per ftyr andaj kto jan manipulime me njerz e varfur qe po i bojn kta muxhahedint e qe e kan prish ket shoqni me mjekrra e me pantolle te shkruta qe te na nuk i ka pas as bab e as babgjysh e as katragjysh
avatar
preshevalee 16/12/2010 04:54:05
te nderuar e te rrespektuar i bashkohem mendimit te kosovares edhe ni send dine ju miratoca e ju gerajt e ju shamija po maroni deri ka viti 97 personalisht mbaj pergjegjsi per ket qe po e them nga kto e shum fshatra tjer vajzat nuk kan shkuar me shum se klasa 4 sepse aq shum kan qen fanatik sa qe nuk i kan leju ne shkol deri por flm qe populli po vetedisohet se pa shkoll jan analfabeta e kan pa qe prej "hoxhallarve" sen nuk fillun me vaszhdu shkollimin edhe ne gjimnaze per te gjith ata qe nuk e besojn keni mindsin edhe fakte sa te duni per ket qe po e them. dine edhe nje send se 70-80 % e femrave ne komunen e presehves nuk kan me shum se 8 vjet shkoll fajtor jan po kta "hoxhallar" qe na kan shit mend se bohen shkina e llojlloj terma kan perdor kurse fjala e par e kuranit eshte mso lexo a kta kan vepru ne te kunderte e asaj qka thot fjala e zotit
avatar
858 16/12/2010 05:17:59
@preshevalee
E mbeshtes plotsisht shkrimin tend. Eshte nje realitet i hidhur te cilin duhet pranuar. Por shpresoj se kta hoxhallart e ri e kane kuptuar realitetin dhe do jene ne sherbim te popullit, ne sherbim te interesave kombetare.
avatar
tanito 16/12/2010 04:46:34
po lexoja disa komente dhe thash me vete cka jan tu shkrujt keta njerez.disa jan kunder e disa pajtohen.kuptojeni mire lajmin o njerez...ne miratoc po ndertoka nje xhami dhe kjo eshte nje gje shume e mire por ne anen tjeter miratoca e ka shkollen dhe me sa di une ajo i ploteson kushtet e nxansve.kurse sa i perket shkolles ne preshev qe kishin shkru disa mos te harrojn kur te mirret ndonje iniciativ per ndertimin e ndonje xhamie ne qytet ju dilni dhe thoni se xhamija kemi mjaft dhe se na duhet nje shkoll tjeter se kjo qe e kemi eshet shume e vogel krahas numrit te nxansve qe msojn.e jo me shkrujt palidhje jo sha pot duhet xhamija jo duhet shkolla.ktu eshte fjala per miratoc.ishalla zoti ju ndihmon ne ndertimin e xhamis.respekt
avatar
preshevalee 16/12/2010 04:44:19
per Nderimin edhe per krejt ata qe me kan keqkuptu A MUNDENI ME I PYT NJERZIT ME TE VJETER QE I KENI NE FAMILJE PER PARARDHESIT edhe deri sa pot tregon se ti i kujt je e baba jot i kutj osht e babgjyshi i jot i kujt osht etj ama vin ne nje moment thojn se nuk e dim nuk eshte qe nuk e din po eshte se nuk duan se pastaj del pali etj kshtu mos mu shitni musliman me zor po qka me i bo nuk kam faj un, nuk jam kunder xhamis as kunder miratoces as kunder askujt por ama nuk eshte e udhes qe te investohen miliona euro per nje xhami qe shkojn eluten dy tre pleq ndersa shkollat mungojn pikojn nuk kan shkumsa shpuza drrasa tavolina karriga e pin uj te ndotur me nje fjal i mungon gjithqka vazhdoni miratoca maroni xhami nuk mun me jau ndal askush ama se na shiptart ne pergjithsi nxhami shkojm veq per bajram mos mu kon bajrami ja harrojm edhe pamjen qysh e ka xhamia flm presesheva.com jeni nr1
avatar
TerraN 16/12/2010 04:42:58
Hop, hop, hop...ia paska fillue politika tash. Shume njerez te "urte" kemi qellue, bre. Me vet faktin se shkollimi (deri ne tetvjecare) eshte obligim ne cdo shtet (edhe aty ku jetojme) nenkupton se ai shtet obligohet te ngrehe edhe shkolla...Kete e mendova kur thash se shkolla eshte pune shteti. Kurse xhamine populli (me veteiniciative). Edhe shume po e ditshi historine, bre...Kane qene pikerisht xhamijat (mejtepet) nder vatrat e para te arsimit (se paku kane mesuar shkrim-lexim) gjat koherave te kaluara kur shkolla (ende) ka qene tabu per shqiptarin. Thenia e hoxhallareve te vjeter "mos shko ne shkolle se behesh shka", s'eshte 100% por, ne nje perqindje mjaft te madhe ka qene thenie e drejte. Sepse, megjithese sot kemi njerez te shkolluar (se paku pernga posedimi i dipllomave), shumices nuk i vyejne ato diploma...Kjo me se miri ilustrohet me gjendjen e tanishme politiko-kulturoro-shkencore...Shumica absolute (pervec nje numri shume te vogel) e "intelektualeve" (njerezve te shkolluar) i sherbejne te huajve, te cilet i quajne "miq" nderkombetare...Kjo, e perkthyer ne thenien e hoxhallareve, i bie "shka e pertej shkaut". Pra, si puna e mesuesve (shkollovanave) ashtu edhe e hoxhallareve eshte e njejte. "Merre njanin - meshoi tjetrit".
Pra, mos u qani as per shkolla e as per xhami: nga te dyjat ka mjaft. Ajo qe na mungon nga te dyjat jane kokat e ndritura, qe punojne (hakikat) per popull, qe jane ne sherbim te tij...
avatar
16/12/2010 06:40:15
e ti...cileve miq po i sherben, miqeve tu arab a, ani hoxhallart paskan pas asi vetedije kombetare, o kuku kuku, ai ne miratoc nje hoxhe me decenie more ne xhami e ka kendu nje kang barinjesh arab ne vend te vajzit more e tash miratoces spo ja nxen xhamia xhematin e po dojkan me ndrec njo te re! po hec bre mos em lodh me ksi teori te kota te turqve...uh nime te preka te turqit se ti tash garant e bon nje shkrim se cysh turqia na ka mbrojt 500 vjet e nuk na ka pushtu! ncncnc...gjynaf
avatar
858 16/12/2010 03:45:22
Duke pershendetur cdo iniciative qe mirret per te mire te popullit, deshta edhe une te them dy fjale!

Vet titulli, ashtu sikurse edhe permbajtja e ketij artikulli nuk kane te bejne me realitetin. Historia ka deshmuar se xhamia ka qene gjithmone pengese ne edukimin/arsimimin e popullit shqiptar. Nuk kam faj une se hoxhallaret ne te kaluaren paguheshin dyfish. Kete e kane deshmuar shume historian te shquar. Nje rroge mirrnin nga populli e nje rroge nga shkjau per perhapjen e propagandave, te cilat per qellim kishin ndalimin e vetdijesimit te kombit shqiptar. Personalisht kam ndegjuar nga te moshuarit, se si hoxhallaret benin propagande se kinse qenka haram t'i cojme femijet ne shkolle, se kinse nese shkollohen po dilkan prej imanit. Propagande kjo e dalur nga laboratoret serbe. Ata e dinin shume mire se me shkollimin e gjeneratave te reja, do te ishte e veshtir mbajtja nen kthetra e teritoreve te pushtuara. ANDAJ, JU LUTEM, MOS NA SHITNI PALLAVRA!

Aspak nuk i kuptoj kur thone se shteti duhet ndertuar spitale e shkolla, ndersa ndertimi i xhamive eshte obligim i popullit! Cili shtet ore te mjere? Ky shtet i cili me cdo kusht don te na zhduk nga faqja e dheut? Ky shtet i cili nate e dite harton plane per debimin e shqiptareve nga trojet e tyre shekullore? Mendoni me tvertet se ky shtet mendon per te miren e shqiptareve??? Zgjohuni o shqiptar, sa nuk eshte bere vone!

Duke shpresuar se bashkesia islame dhe hoxhallaret ne pergjithsi, duke bere nje kthese ne histori do te vetdijsohen dhe duke permirsuar imazhin e deritanishem, do te jene me tvertet vetem ne sherbim te popullit, e jo ne sherbim te organeve te caktuara hegjemoniste panoslave ose rrymave te caktuara te mikroorganizmave arab qellimi i te cilve eshte vetem reprodukimi, e pershendes iniciativen e ndertimit te xhamis ne Miratoc gjithnje duke shpresuar se se shpejti do te degjojme edhe ndonje lajm per ndertimin e ndonje institucioni edukativo-arsimor.

me tmira
avatar
16/12/2010 06:36:31
kuku 858 breee...e paske tregu me kete shkrim dallimin ne mes nje truamebe me qeliza arabo-sllave dhe nje shqiptari! hallall
avatar
R.miratoca 16/12/2010 03:18:00
deshta cati te miratoces mi tregue
aj pom doket se nuk paska hi kurr ne at xhami aj epaska parapa se ajo xhami asht ne gjendje te rregullt une vet jam antari asaj xhamije eja hin nihere na at xhami e mandej shkruj shaktdush .edhe une nuk jam kundra asni investimit ne fshat ato ckaiceke nuk itakojn vec fshatit mi ndertue por edhe komuna zotri aper xhami ndashta ti edi qe nuk na ndimon kurkush vet kontribut .sa iperket ashkon dikush shoqi dera asht e haper per te gjith ekushdo shkon ekush nuk do rri naper kafene.tung.
avatar
besimtarja 15/12/2010 19:02:04
ti kosovvare e vogel je me na msu neve lugines qka me vepru.ju kosovart e knaqet me at shkollimin e juv.ju femrat veq fustanin e bardh qa se vishni nshkoll.ma shum i kushtoni rendsi veshjes shminkave,jo qe veshnu mir,po i bani do budallakija naper shkolla.shkolla eshte tjeter burim eshte i lidhur me xhamin.si xhamija si shkolla i kan tnjtat kritere.kultur edukat qytetrim,bashkim vllaznim.juve ju mungojn kto gjera.mvjen keq qe ti thash keto fjal po ndoshta ma mir esht ta kuptosh veten qe je gamin e ndoshta thu stop vetes najher.
avatar
BESIMTARJA 15/12/2010 18:50:12
ju cka keni kerku shkolla pom vjen keq po sdi a jeni tok bukes a jo,a e keni lexu se pari qet shkrim per qka eshte ber fjal.ncncn.shum mir more e kish cek njeri qe xhamija ka qen dhe eshte institucioni me i larte ku mesohet dituria,ku bashkohet vllazerimi etj etj.
na shkollat pi kemi po a po msojm a po kemi edukat kultur.a pe shifni qe burrat ka 50 vjet rroken ndermjet veti edhe pse kan kry fakultet.si arsimtart si prefesorat si politikant rroken per ni sen mat vogel.po shuni shyqyr po na man toka me qeto xhamija qa i kan maru,se mos vet halli per neve.
avatar
preshevari 15/12/2010 18:44:25
kosovarja per ty ekam ni koment a ke ti te kryme naj shkoll sdo me thon edhe pse kryn shkoll e te pret puna se sa ka me shkoll e iken ne gurbet nuk do me thon me ndertu shkoll edhe fukarallekin po e menjanojm por qka te ndertohet eshte ne dobi tonen e le mos komento se lidhje me jet nuk kishe me vjen keq qi po te thom po gabim e ki shum te pershendes
avatar
16/12/2010 08:10:10
KISHE PO DI UN DISHKA............
avatar
kosovarja 15/12/2010 18:15:45
deshta te ju pergjigjem disa kumentuseve qe kan shkruajtur se ne kosove nuk ka xhamija kjo eshte e pa vertet gjat kohes se ish jugosllavis dhe rexhimit te milloshevicit sa mujshin i thojshin hoxhallareve ndertoni xhamija te njejtit hoxhallar nuk e dishin se cfar qellimi kishte serbija por qellimi i serbis qe populli shqiptar te behet analfabet te mos ket shkollim moderrn se serbija e dinte se nese populli shqiptar shkollohet ajo do ta humb kosoven siq e humbi ju kujtohet kur serbija ja ndaloj shkollimin shqiptareve gjithkush e din se te kesh nje shkoll te kryre gjithe kah punsohesh un nuk jam kunder xhamis por jam kunder mentalitetit te ulet per disa si per shembull ky far <rexhepi< me shkreset e tij dhe pershendetjen ne gjuh arabe mentaliteti i tij esht i krahasuar me ate te vahabisteve ju kisha lut lugines se presheves qe femijt e juv me teper angazhoni ne shkolla per te hec perpara
avatar
adani 15/12/2010 19:21:26
Pajtohem pjeserisht me kosovaren por mos te harrojm se edhe objektet fetare si xhamit ashtu edhe kishat e ne kete rast xhamit kan dhene nje kontribut te jashtezakonshem ne ceshtjen e shqipetare duke ndihmuar ne cdo aspekt te jetes dhe me kete duhet te jemi te sinqert,dhe se a duhet apo jo te ndertohen xhami e ne rastin konkret ne fshatin miratoc kete me se miri vleresojn vete fshataret e ketij fshati.
avatar
shkaba 16/12/2010 11:28:02
Eh moj motra Kosovare, un nga ti po kuptoj qe Xhamija ne Kosove paska ndihmuar vetem si te shkaterrohet populli shqiptar ose si te mbetet ashtu i prapambetur.Kurse ne ketu ne Lugine te Presheves nga Xhamite kemi mesuar qe jemi te obliguar te mesojme e te studijojm qe nga djepi e deri ne varr, kemi mesuar nga keto Xhami se si ka obligim i pasuri ndaj te varfurit. Ti Kosovare si duket paske harruar shum shpejt se gjat egzodit kosovar bash qe ky fshat i Miratoces brenda nates ne fshatin e vet edhe neper ceto shpija e posacerisht ne per ceto xhamija kan strehuar ma teper se nga 5000 banor te ikun nga shtepit e tyre. E gjith ky humanitet qe ka ndodhur gjat atyre diteve e kan bazen ne ato Xhami moter e nderuar, sepse e tere ajo qe kan kontribuar ky popull mesimet i ka marren nga keto xhami. nje dallim eshte edhe ajo se ne Kosove per ndertimin e Xhamijave kan kontribuar ma teper bota Arabe. e per ndertimin e Katedrales ne vend te shkolles ka kntribuar vet qeverija me perkrahjen e Rrum Papes.
Populli i Lugines ka kontribuar edhe ne shkolla edhe ne xhamija edhe ne ndihma drejtuar Kosoves
avatar
858 16/12/2010 13:11:49
Vec nje pyetje kisha per ty Zotri i nderuar. Ku je rrit tregom tlutem, ose ku ke jetuar? Se me kete pershkrim qe ke bere je shume shume larg realitetit...
avatar
16/12/2010 06:34:04
cka paskan kontribu bre xhamit sipas teje? hajt nje shembull vec te lutem!
avatar
16/12/2010 07:00:39
O ti jaran pa emer, mas pari lexoje mir se sha kom shkru tana lyp pergjigje se un nuk e kom cek veq xhamit po OBJEKTET FETARE e aty hyn xhamit, kishat shkollat etj a si shembull ma konkret po ta jap veq nje se nje e ki kerku e ai eshte STREHIMI I POPULLATES gjate konfliktit e per institucionet fetare shoqatat e ndryshme humanitare mos te flasim se eshte teme e rand per ty po get
avatar
858 16/12/2010 03:38:53
BRAVO KOSOVARE. E cmoj lart shkrimin tend. Eshte strategji e shkjaut qe popullin shqiptar ta identifikoj me xhamija e me islamizem ekstrem tek nderkombetaret. Qe tani me lehtesi t'i shuaj epshet e veta shekullore, coptimin dhe pushtimin e tokave te arbrit.
Vet fakti qe leja e ndertimit per nje xhami, ne Presheve mirret shume leht, ndersa ajo per nje istitucion edukativ-arsimor vonon me vite, deshmon kete dukuri.
E sa per kta qe pershendeten arabisht mos u habit, jo te gjithe, po shumica prej tyre jane prostituta te paguara mire nga te dyja anet, arabet e shkijet. Me nje fjale viruse te kombit shqiptar.
avatar
16/12/2010 06:59:41
Edhe une Pajtohem plotesishte me kosovaren dhe me mendimin e 858
avatar
16/12/2010 06:34:55
uuuuf...i paske sos o 858...hahaha! i djeg shume kjo a e din pse se e ki thon te verteten...s'ka ma keq per ta
avatar
se di as vet 15/12/2010 17:41:29
ju pershendes te gjith ju uroj pun te mbar kjo iniciativ ne koh te qelluar ne vend te duher komentet e e disave po me cudisin po leje mare valla net komentoj aj e ka lirin e te shprehurit e jep njeri mendimin e vet ne parap vazhdojm ashtu si na merr mendja dhe si asht ma se miri allahu i ndihmoft te gjith ata qe kontribojn per keso objekte dhe per cdo objekt tjeter te udhzim ne rrug te hajrit o vllezer shiqone rinin tan ka hy me nje rrug pa dalje ose qorre dhe nuk jan ka e shohi se ku jen po vetem ndasht allahu me kso iniziativa te na ruj dhe ndoshta me ndihmen e ti drejtomu dhe ne rrug te hajrit inshalla
avatar
mimi 15/12/2010 17:07:43
mir mir bone edhe xhamin e kshyrni mos pija shkuni arabve se edhe ceshtu kimi met permas tu kshyr xhamija me ndrex aska nje vend per rinijen ku mu arktu kejt po rrin neper kafice edhe tema ma emir per rinijen ubo cysh me dal jasht cysh me shit drog cush me fitu ne futball ku jet prespektiva e ktinve te rive . edhe me ksin vepra po krenohet edhe sebija bile po dalin ne bot edhe po thojn kshyre une sa i rrespetojn minoritetet ekini shembull presheva ce jon musliman edhe kshyre sa xhamija ikan une pi rrespektoj ket popull pi japni edhe pika edhe serbis se sa idrejt osht ky shtet . edhe sa vjet na duhet mu mush mend edhe me logjiku pak se kush po perfiton ma shum pi ktinve veprave
.
avatar
MIRATOCA 15/12/2010 16:53:40
Un jam vet banor i fshatit Miratoc dhe nuk ka pas nevoj Fshati Miratoc Aspak per Gjami se Gjamija egziston dhe esht shum e fort shum e qendrueshme. nuk e perjashtoj per Renovime per Ta lyer per ta renovuar ka pasur nevoj ndoshta. por te Prishet nje Gjami e te ndertohet perseri nuk esht Normale kjo cka jan Tu bo.
Fshati Miratoc ka pasur nevoj me se shumti per zgjidhjen e problemit te ujsjellsit, apo rregullimin e tretuarve ndertimin e nje Parku tek qerdhja e femijeve, apo investime ne Shkoll dhe ne Ate Parashkollor. Por jan interese te disa kompanive e te disa Muslimanve qe e quajn veten dhe sjuv ka mbet tjeter ku te Vjedhin por ne Gjamija. TI OO GERAJ, knaqni ore ju Gjamit e juaja me shum Gjamija keni ndertuar sesa Shtepi qe keni. Nuk jam kunder Gjamis jam per tu ndertuar. por ne qoftese ka munges. por ketu per 10 Pleq me se shumti qe shkon te behet aj investim tu egzistu Gjamija kjo eshte vetem Hajni qe don te perfitojn Disa persona.
avatar
R.miratoca 15/12/2010 16:52:47
burimi kapyt per agimin nuk asht aj agim ska lidhje me ket agim aj asht ne zvicerr.shikoje aty eka edhe numrin e tel.
avatar
R.miratoca 15/12/2010 16:47:33
une i lexova te gjitha komentet .deshta kti te terrnaves ti tham se na idim ma mir se ti kto skamnoret ktu ne ket mahall mos mendo se jan ato aq lisht kan me hanger eme pi sat dush na edhe ato ikemi parasysh .per disa tjer shyqir zotit qe po ndertohet kjo xhami enaka dal muhabet me ter komunen e presheves .zotri na edim pamar prasysh se shka ndertohet kur neve nuk na jipet doni lek na gjajm arsye dhe shkrujm ckamos por nuk asht koha na me unxit me fjal po edrejta egjith kujt mund shkado me shkrujt .mosni mos ebani ket pun shum te madhe se nuk kushton miljarda ejro .por na doja dalim me emer te allahut xhl.
avatar
riki 15/12/2010 16:34:02
pershendetje
ATA qe kundershtojne e qe jane kunder iniciatives se xhamise iu pyes se pse kundershtojne, kete force te kundershtimit kthejeni dhe organizoni iniciativ per ndertimin e nje shkolle. Poqe se fillon iniciativa per ndertimin e nje xhamie juve ju shkon ne mendje ndertimi i objekteve te ndryshme, ndersa po spat ndonje iniciativ per ndertimin e nje xhamije qendroni qetë sikur ka shume spitale e shkolla...
avatar
j.j 15/12/2010 15:54:49
JU PERSHENDES TE GJITHVE, E UROJ QE KJO SHTEPI E ALLAHUT XH.SHANUHU TE NDER
TOHET SA MA PAR,ZOTI I PAGOFT ATA QE KAN KONTRIBU E QE KONTRIBOJN PER KET
SHTEPI TE ZOTIT. KUR U NDERTU KATEDRALJA NE PRISHTIN KUSHI NUK KUNDERSHTOJ
NE KOSOV 90% JAN MUSLIMAN KATOLIK NDOSHTA NJO 2% E SLLAV 3%,E JU PO KUNDERSHTONI PER XHAMI NE MIRATOC KU JAN 100%MUSLIMAN.SHKOLLA MATERNITE
TE MUHET ME I NDERTU SHTETI SE NE JAPIM KONTRIBUTET TONA ,E PER FE NUK KA KURFAR FONDESH E BOLLNI MO ME KTO KOMENTE BAJATE KOMENTI I ADNANIT ME PELQEU E PERSHENDES.
avatar
letovica 15/12/2010 15:46:02
juve edhe shkolla me ju ndertu nuk mesoni, me ju ndertu xhami nuk shkoni ma mir mos folni palidhje flm
avatar
16/12/2010 06:33:06
hahahaha....valla bash e ke qellu bre!
avatar
TerraN 15/12/2010 14:49:15
Duhet me i dallue pak gjanat. Shkollat, spitalet dhe infrastrukturen tjeter e ka per obligim t'i ndertoje shteti. Objektet fetare, sic jame xhamiat, nese nuk jep populli kontribut - s'ka xhami. Mirepo, sa i perket xhamive (por edhe objekteve fetare gjithandej neper bote) , ndoshta gaboj, por, me duket se eshte duke u garuar cili do ta ndertoje xhamine me te madhe e me te shtrenjte...ne nje kohe kur nje pjese e madhe e njerezimit s'kane as buke per te ngrene, vdesin urie...
Se sa ka nevoje Miratoca per nje xhami te ketille, kete me se miri duhet ta dije xhemati i asaj mehalle apo atyre mehallave qe kane vendose per ngritjen e saj.
avatar
burimi 15/12/2010 14:38:38
juve miratocen po ju pys se kyfar agim emini a osht aj inspektori i urbanizmit qe ka depo te materialit ndertimor une ju thom te drejten nuk e di se a osht bash aj po po ju them se biznes te hatashem jon tu bo disa njerz ne emer te xhamive e allahut se duke e ditur se ky popull i pa shkolluar e i edukuar keq nga hoxhallaret e me hershem qe tvetmin qellim e kan pas me mbjell frig te popullat duke u thirrur ne allahun e as ne shkoll si kan lon me shku popullin se kta gjithmon kan qen ne sherbim te pushtetit e shti kur jon shlirue mas sakrifices se madhe te deshmorve kan mar rolin qe se meritojn me udhheq popullin po kta kan synim tjeter qe nje dit te qeverisin me popullin e ne kemi shembuj ne vendet arabe sot sa te dush me kta do me mjekrra e do pa mjekrra do me pantolla te shkurta e do me te gata kallxomni ju mu kush prej ktynve hoxhallarve u qu e tha dishka per kto dukuri se ne vendet muslimane ne arabi per kto pun te shkon koka edhe ne xhami e kta na kan qel tema te tilla kur ky popull per her te par ka rastin me mar fatin ne durt e veta e mo mos me vujt si ka vujt deri tash
avatar
e verteta 15/12/2010 13:45:53
urime dhe zoti ju bekoft juve gjithve ketu qe keni dhen keta komente, une ketu nuke e verejta asnje qe eshte kunder xhamis dhe askush nuk kundershtoi por perkundrazi eshte deshira dhe nevoja edhe per SHkolla.me thuani ju oxhallare se ku fillone diturija e njerzimit?
dhe ju oxhallare disa se jo gjithe shkoni xhdo dite ne xhami dhe ju tregoni vajz ose me mire me then,dituri xhematit ne lidhje me zotin dhe ne lidhje me urdhrate e zotit pore vet jeni shume mbrapa ne shoqeri ,marni ne per kembe popullin duke nencmuare duke mare nepergoje dhe duke i fute njerzit edhe ne konflikte ose per interese personale vetem evetm se mendoni se ju dini dhe ju shofni me mire se te tjeret..!perfate sode kemi edhe tekste ne gjuhen shqipe ne lidhje me Kuranin..!
-leni prfitimet personale,ne korrize te popullit,ne qofte se vjen situata kritike,siqe ka ndodhe ne shume vende tek ne shqipetaret,duke i ber Hoxhallaret veprimet mbrapa shpine eduke evuajture gjithe populli, ju pershndes dhe uroje qe sa me shpejte sa te jete e mundur te marohet edhe kjo xhami dhe luse zotin qe te perfundoje pa asnje konflikte ose mosemarveshje,por edhe populli duhet te vete disohet edhe per ndermarje tjera shoqerore si psh.shkolla pore edhe nje spitale per tere komunen e Presheves me gjitha Repartet qe i nevoiten me se shumti keti popullit etj.....!
avatar
Adnani 15/12/2010 12:58:58
AH po desh harrova!
Merrne një iniciativë se është kahmotëshme nevoja për spital, dhe unë po ju premtoj se ne Miratoca edhe aty do jemi lider në ndihmë. Këtë e ka dëshmuar koha dhe do ta dëshmojë se nga ne kurrë dora e shtrirë nuk është kthyer prap.
Përshëndetje për ata që jan për dhe ata kundra
Ata që jan për le të qëndrojnë se edhe këta të tjerët jan shqiptar por të pa udhëzuar dhe kemi nevojë edhe për ta. Se nuk kemi shqiptar tepër!
Pajtohemi edhe me ata gjithsesi se kan të drejtë andaj urdhëroni merrne iniciativën ju themi SUSES
avatar
bet-arch 15/12/2010 17:26:52
edhe un jam me mendimin e juaj
jemi msu qe te kritikohen vetem iniciativat e marra, por kurr nuk marrim iniciativa tjera
shum ktu po thojn me maru shkolla, po net jet njeri prej tyre organizator edhe ju garantoj se do te ket mjete 2 apo 3 here me shum se per xhami.
Kjo xhami eshte per fshatin Miratoc, tash nuk mundet fshataret e Miratoces te mendojn edhe per shkollen e Bugarinve ose Depces (vec si shembuj po i mar).
sa humbin koh me kritika ktu ishte qen mire qe me ndermarr dicka, kta Kritikues Arsimdashes.
se kto shkollat, spitali, e shum projekte tjera permenden vetem athere kur niset ndonje projekt tjeter
perndryshe gjat tere kohes heshtet.
avatar
laguni 15/12/2010 13:59:30
i nderuar Adnan, burrat marin iniciatve, keta takatin e kan ne gishta, send prej ketynve ska vec fjal te kota, ata qe punojn dhe din me bo dicka kan tjera veti, une qysh ne fillim ia kom tregu vendin ketynve, ska kurgjo vec fjal as sa ni hudher nuk kan vler!
avatar
16/12/2010 06:32:08
po ma i pavleri edhe ma moroni e debili e trupeshke se ti une ne portale kurr skom pa! po ofendojshe e po shitshe mend bre qe thu ti ku me dit kush je! mos u nxeh more kshtu oj shqipe e mos nencmo masi po shitesh kishe musliman i mire.
avatar
Adnani 16/12/2010 13:25:33
ne asnje menyr nuk po shes mend vetem po i injoroj injorantet dhe te pa dijshmit
avatar
Ashanët(Strezoca) 15/12/2010 12:52:55
Xhamia është shtëpija e zotit dhe nuk duhet kundershtuar ket projekt,pasi është edhe inicjativ e vet fshatit Miratovcë,por shkolla do të ishte projekt i parë,sepse askush nuk e kundurshton ndërtimin e xhamive bile as vet serbija nuk i ndalon,kurse për shkolla sigurishtë se serbija do të reagoj dhe nuk lejon ndërtimin se i duken shum edhe kto pak shkolla qe i kemi ne shqiptarët,e me sa lexova un kto komente askush nuk asht kundër ktij projekti të xhamisë e as komentuesi me emrin Presheva.
Dituria është mbi të gjitha.
avatar
sedat 15/12/2010 12:49:04
mare ti preshev edhe ti kosovark mos se pari ti nkosovark sa iipreket lugines ka dallim shum prej kosoves se nokosov ju nuk keni xhamija per vec ana karadakit per at arsyje nuk merni shum vesh ne fe eti preshev cka deshte ti ktu ne ch femit hecin ka 4km e enspreshev spo mujken .po tek e fundit mair osht me maru disko evn ata reperet ezi edhe kcejn me shiptrakak sic ndodhi javen ekalume ne rinora hini dhe shikoni videot te
avatar
Norça 15/12/2010 12:40:07
deri ketu i kam lexuar te gjitha komentet qe jan bere, une jam me fjalen e personave, gerajt dhe z.Rexhep dhe disa te tjer qe kan folur per mir te xhamis, ndersa ata qe po flasin kunder xhamis qe po mirren me thashetheme jo pse spo ndertohen shkolla po xhamija le t'ju frikesohen ALLAHUT.xh.h sepse poe kundershtojn shtepin e ALLAHUT, te ken pak frik se qka po flasin, kete iniciativ qe e ka marr fshati Miratoc eshte shum mir sepse ka nevoj per xhami sepse ka banor shum, fshati vetem gjersohet dhe per ate ka nevoj, nuk jam kunder shkolles e disa gjerave tjera se te gjith e dime qe pa shkoll nuk mund te arrish askund, por dijeni edhe nje gje se pa namaz e disa pun tjera qe duhet ti kryejm qe ia kemi borxh ALLAHUT.xh.h nuk mund te shkosh ne xhehnet kete e them me keqardhje per ata qka nuk ia din vleren fese Islame, por prap se prap une nuk jam ketu qka i zgjedhi problemet sepse ka kush te mirret me keto gjera po vllezer musliman per iniciativen e xhamis nuk duhet te kete kundershtime, perkundrazi kush mundet le ta ndihmoj sepse ndihma e atij personi eshte ne dobi te tij, po kush nuk don apo nuk mundet te ndihmoj sepaku te mos flase kunder kesaj gjeje sepse ZOTI i dehnon...
avatar
16/12/2010 06:30:17
ani mos u nenshkruj ne emer te atij fshati te shenjte bile, nenshkruju be vlla me emrin e deni fshatit te afganistanit qe te djeg zemra, mos ma flliq vendlindjen se asni karakteristik te norcalise nuk e paske!
avatar
Adnani 15/12/2010 12:35:12
Absurdi shqiptar

Pse shkojnë kaq larg dhe kundërshtojnë vetveten sikur që me dhunë i kemi ndalur në ketë fe të Zotit, sikur që dalin dhe merren me Miratocën sikur që ne na ka ikur truri dhe kërkojmë këshilla!!!
Kam shkruar edhe një herë tjetër se jo për mendjemadhësi por ne ja dalim sa herë që duam si fshat. Pastaj këtë e kemi dëshmuar në të gjitha sferat e jetës si në vend po ashtu edhe në diasporë. Sa i përket ndërtimit të xhamisë nuk po e kuptoj se pse duhet të bëhet temë diskutimi në nivel komune kur askush askujt nuk i kërkon gjë, mos vallë e kemi shtrirë dorën dhe kërkojmë ndihmë nga injorantët!?
Mos e vrisni mendjen ka Miratoca njerëz të udhëzuar në rrugë të Zotit që i dalin në fund edhe kësaj pune pastaj si për informacion ju përkujtoj se ne kemi ndërtuar edhe shkolla si edhe xhami jo vetëm në fshat por edhe gjetiu.

Përshëndetje
Adnani
avatar
gerajt 15/12/2010 12:26:12
jo ti kosovarja nuk jam vallah pantoll shkurt se ska pantoll shkurt te geret po vec ne corrotic e qera fshatra ,..... po me cat presheva mshkoj nerva shum me cat text .mdoket edhe ti koki me cat kry si aj ... se aj cka ka pak njohori per fe nuk i fol ato fjal tybe hic vetem pak nese din ni bismilah me bo.... e wehabistat jasht nuk kan vend ktu ne preshev se mo te geret kukuuuuuu i hupi me temel tybe..ishalla ndrecet kjo xhami ne f . miratoc e bohet bukur aj projekt dhasht zoti sa me shpejt ndretohet se na duhen xhamit neve ndertoni ndertoni nderttoni xhami sate mundeni net dihet cfar vendi asht kjo presheva gjithmon ka qen vend fetar vend musliman...
avatar
Rexhep 15/12/2010 12:07:19
Es selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu

Ska dyshim se falënderimet i takojnë All-llahut xh.sh.Krijuesit të Gjithësisë, Krijuesit të Qiejve dhe Tokës, Zotit të Botëve, Pronarit të Ditës së Gjykimit, Gjykatësit Suprem, ndërsa salatet dhe selamet i takojnë të Dërguarit të All-llahut, Pejgamberit Muhammed Mustafasë a.s. dhe Familjes tijë të pastër dhe të ndershme, shokëve të Pejgamberit a.s dhe të gjirhë atyre që e trasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.

All-llahu xh.sh. të shpërbleftë me xhenetin Firdeus vëlla Reshat për këtë shkrim të mrekullueshëm.
Shpresojmë se edhe ata kundërshtarë të xhamijave do të vetdijësohen inshaAllah, ose së paku të mos kundërshtojnë ndërtimin e shtëpive të All-llahut. Por, siç dihet, gjatë tërë kohërave ka pasur kësi kundërshtarë, edhe sot ka, por, edhe në të ardhmen do të ketë kundërshtarë të xhamijave dhe të Islamit. Por, lusim All-llahun e Lartësuar, që këta njerz të humbur t'i udhëzojë në Islam. Amin.

Ndërsa, sa i përket projektit, All-llahu ju ndihmoftë Miratovcasëve në ndërtimin sa ma të shpejtë dhe suksese në ndërtim. All-llahu i shpërbleftë të gjithë ata të cilët kontribuojnë në të gjitha mënyrat e ndërtimit të xhamisë.
Uroj gjitha të mirat, selamat, rexhep_ch
avatar
kosovarja 15/12/2010 11:45:42
o ti gerajt mir qe te konshe fetar por po kam frik mos je doni var pantoll shkurti apo i takon VAHABISTAVE por sa i perket xhamis kjo osht ide e mir por rinis ton i duhet shkolla se ne ket bot pa e pas ndonje shkoll te krym punsim nuk ka per mendimin tim kishte qen ma mir te ndertohet nje shkoll moderne se sa nje xhami se me siguri ky fshat ka xhami por si do qoft vet fshataret e japin vendimin
avatar
Lumi 15/12/2010 11:41:13
aiii ata e prishen gjimnazin ma te fort te prishtines (pse jo edhe te kosoves) midis prishtines po te marojn katedrale qe as ne rome ska e ti po kallxon ktu tash ma mir ndreqni shkolla. ncncn

thot njeri se kush e di sa te vetedijesum per arsim jane ...

krejt OK me rregullu shkolla 99% ashtu eshte por edhe aty ku ka nevoj per tempuj fetar le te ndertohen edhe ato. kaq
avatar
luginaa 15/12/2010 11:35:36
obbo vakia e zotit, jon cue pesh dynjaja per xhamia, allahile as mixha, luginaa nuk ka kuner xhamis, por hajde mixhes ne Presheve ta ndertojme ni shkolle, ku shkojne 2.400 nxanes. po kjo as ne Afrike nuk osht e leje mo ne Presheve.Pa shkolle ska as fe o burra.
Luginaa
avatar
emrii 15/12/2010 11:19:21
mos u perlani HANI BASHK SE SJU QES MO mir osht xhamia mir osht shkolla mos i jipni koses larg rrini folni qka dini me fol shum bohet teper qka te boj shum osht teper e kshtu mujten mu bo krejtat kadal kadale dhe xhamia me emer te zotit ndreqet dhe shkollat dhe krejt kadalni se nuk bohen krejt menjeher se mu bo krejt menjeher so intersant :D
avatar
muharrem doda 15/12/2010 10:56:08
pasi qe na esht dhen mundsia per komente,do te japim nje ju fshati miratoc pasni marr nje iniciativ shum te mir per te ndertuar nje xhami dhasht zoti e ju letohen gjitha punet gjat ndertimit te kti objekti te shejt.por porosia ime kishte qen per gjith muslimanet qe te jemi ma toleranta ndaj njeri tjetrit te kuptojm njeri tjetrin tu ndihmojm njeri tjetrin e tjera.e mos te behemi te vetmuar. ky model esht i perfolur se rrjedh nga feja islame mirpo ne shup pak e praktikojm kurse fet tjera si ajo e katolizmit e cila esht shembull bga fet tjera si nga humaniteti e shum shum tjera sene te mira per fen e vet e ne jo nuk i perfillim urdherat e allahut gj.hu edhe pse na mesojn keshtu tung kaloni suksese ne ndertimin e shtepis se allahut .
avatar
nderim 15/12/2010 10:27:00
po mos po ju bohen shum ndoshtajuve shkollat o ti presheva::::::::
edhe mos mu ben fantazer a paske gjet ku me fol a ?kjo esht do me ndimu e ndimon po nuk ke mos fol se kushi nuk te vjen te dera me te than ndimo
pse avec xhamija po ndertoka palidhje ne preshev me bo cka u ndertu palidhje sod ikishmi shkollat per sicilen shpi paara dere edhe ket xhami e financon vet miratoca sic e ka mara te psaren vet edhe ket eben se kjo me e vogel se ajo ishte edhe mos fol kur nuk duhet shoq mir qe po ndertohet kjo xhami
avatar
gerajt 15/12/2010 10:47:23
selam alejkum o ti presheva shum qenke i lisht me iman bre shok a pak shkolla jan ndertu e spot dalin po edhe xhamija ka boll elham pi zotit po cfar zemre ki be me kundershtu me ket ndertim te xhamijes ne f. miratoc po vec mendja met shku me qen kunder xhamijes boll ki me pas veshtir vallahe e ku mbet me shkru me text ktu me durt e tua edhe gojen tonde zoti leht ta boft edhe tu udhezoft e te pruft ne xhami se ma lezet ska se me hy ne xhami zemra te flladitet vallahe .po bjeri teuvbe =pishman= cka ki shkru kto llafa se shum koki i lisht ne fe me sa poe shof ...se pa fe e pa xhami nuk ka shendetsi e as shkollim o ti herif se spari vjen xhamija e mandej shkolla... kur ki lejt a spari ki shku ne shkoll a spari ta kan lon emrin me ezan te veshi aj qe ta ka lon emrin.. selam alejkum edhe mos shkruj mo ksin fjal ok se zoti nuk ta fal vallahe allahu ekber .
avatar
DIAR KS 15/12/2010 10:26:04
PAJTOHEM ME DISA QE THOJN SE ME MIR DO TE ISHTE TE NDERTOHET NJE SHKOLL APO NDONJE MATERNITET POR NUK JAM KUNDER XHAMIS SHPRESOJ SE DO TE KET INICIATIVA TE TJERA PER NDERTIMIN E XHAMIVE SHKOLLAVE E MATERNITETEVE TNA RRITET POPULLSIA SE NA MYTI KURBETI JU UROJ FAT O VLLEZER SHQIPETAR
avatar
Saçma e LLovaçkës 15/12/2010 10:11:51
O kjo rinija e sodit, kejt zanzi-zanzi, badihava, sën ja mush mendën.
O llastik...
avatar
presheva 15/12/2010 09:24:21
pse nuk ka kso iniciativa per ndonje shkoll po per xhamija nuk jam kunder xhamis dilni shikoni femijet e klases se par si ecin nga 2-3 km ne kembe, ndrecni xhamija per dy tre pleq
Total: 62 | Treguar: 1 - 62

Publikoni komentin tuaj

Ju lutem fusni kodin që shikoni në imazh:

Captcha
  • Dërgo email miqëve Dërgo email miqëve
  • Verzioni për printim Verzioni për printim
  • Vetëm tekst Vetëm tekst

Vlerëso këtë artikull

4.00
Presheva Web Portal